28.3.12

ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ ΤΗΣ ΚΑΕ


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε στη ΓΣ των μετόχων της ΚΑΕ (δηλαδή της πλευράς Φιλίππου που έχει το 90% και της Ερασιτεχνικής που έχει το 10%) σε μια προσπάθεια απεμπλοκής της ομάδας από τις διαθέσεις του μεγαλομετόχου που με την αδράνειά του και τις μη πληρωμές του επί δεκαπενταετία συνέβαλλε τα μέγιστα στη σημερινή της κατάντια .

Δελτίο Τύπου 28/03/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Κ. Κ.Α.Ε., προς ενημέρωση των φιλάθλων μας, ανακοινώνει τα εξής:
Συνήλθε χθες (27/3/2012), στα γραφεία της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ., έκτακτη καταστατική Γ.Σ. των μετόχων της Κ.Α.Ε. για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σε πρόταση του Δ.Σ. για  τη διάσωση και εξυγίανση της εταιρείας. Στη Γ.Σ. παρέστει το σύνολο των μετόχων της εταιρείας και συγκεκριμένα ο κ. Ι. Φιλίππου, κάτοχος του 90% των μετοχών, εκπροσωπούμενος από τον Σ. Λαμπρόπουλο και το Α.Σ. Α.ΕΚ. (Ερασιτεχνική) κάτοχος του 10% των μετοχών, εκπροσωπούμενη από τους Κ. Παπαδημητρίου και Β. Τόγελο.
Κατά τη Γ.Σ. αυτή αποφασίσθηκαν , ομόφωνα, τα ακόλουθα:
1ο Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την απόσβεση ζημιών. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να γίνει πρώτα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για να διαγραφούν οι εμφανιζόμενες στον ισολογισμό ζημίες με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,14, που είναι σήμερα, στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή στο ποσό των 0,30 του ευρώ.
Ειδικότερα, το μετοχικό της κεφάλαιο της Κ.Α.Ε. ανέρχεται σήμερα (τελευταίος ισολογισμός της 30/6/2007), σε 3.004.980,00 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 957.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,14 ευρώ εκάστης, από τις οποίες το 10% κατέχει η Ερασιτεχνική και το 90%  ο κ. Ι. Φιλίππου.
Με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,14 ευρώ σε 0,30 του ευρώ που αποφασίσθηκε, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί, από το ποσό των 3.004.980 ευρώ  στο ποσό των 287.100 ευρώ, δηλαδή θα μειωθεί κατά 2.717.880 ευρώ, με την ίδια, σε ποσοστά, συμμετοχή των νυν μετόχων. Το ποσό αυτό της μειώσεως θα συμψηφισθεί με το σχετικό λογαριασμό ζημίες εις νέον και θα τις μειώσει ισόποσα.
2οΑύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.000.000 ευρώ
Θα γίνει, ταυτόχρονα με την μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.000.000 ευρώ, με παραίτηση των παλαιών μετόχων  του δικαιώματος προτιμήσεως και δημόσια προσφορά (ευρεία διασπορά) των νέων μετοχών της αυξήσεως με τιμή 0,33 (για να καλυφθεί το 10% της Ερασιτεχνικής) που θα διατεθούν στους φίλους και φιλάθλους της Α.Ε.Κ.
Για την αύξηση του Μ.Κ. κατά 2.000.000 ευρώ θα εκδοθούν 6.666.666 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ από τις οποίες το 10% δηλ. 666.666 μετοχές θα περιέλθουν στην Ερασιτεχνική, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει και οι υπόλοιπες 6.000.000 σε νέους αλλά και σε νύν μετόχους, αν το επιθυμούν.
Η κάλυψη της αυξήσεως του Μ.Κ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από σήμερα  η δε καταβολή της αυξήσεως μπορεί να γίνει κατά 50% εντός  προθεσμίας 2  μηνών από της λήψεως της παρούσης αποφάσεως και το υπόλοιπο εντός έτους . Η διαδικασία της αυξήσεως θα γίνει μέσω αναδόχου, Τραπέζης ή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τον νόμο και το ποσό της αυξήσεως  θα αποδοθεί στην Κ.Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της, οπότε και θα παραδοθούν στους καταθέτες οι αντίστοιχες μετοχές, κατόπιν προηγουμένου ελέγχου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
3ο Τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε α) να καθιερωθεί η εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της εταιρείας, και β) να καθιερωθεί η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση και η ψήφος εξ αποστάσεως στην εκλογή των οργάνων της εταιρείας
Με τις τροποποιήσεις αυτές του καταστατικού θα διασφαλισθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια της διαχειρίσεως της εταιρείας, με την εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της, δηλ. θα υπάρχει και αντιπολίτευση στο Δ.Σ. για να γίνεται έλεγχος των αποφάσεών του, και θα εφαρμοσθεί η ψήφος εξ αποστάσεως, για να μετέχουν και φίλαθλοι εκτός Αττικής και εξωτερικού στη λήψη αποφάσεων και στην εκλογή του Δ.Σ.
4ο Εξουσιοδότηση του προσωρινού Δ.Σ., όπως διαπραγματευτεί με τους πιστωτές, στο πλαίσιο του πλάνου εξυγίανσης, τη συμβατική, ποσοτική και χρονική, αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρείας για να καταστεί αυτό βιώσιμο.
Με τον τρόπο εξυγιάνσεως που αποφασίσθηκε, όσοι φίλαθλοι  της Α.Ε.Κ. εισφέρουν χρήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: α)  τα χρήματά που θα εισφέρουν θα τα καταθέσουν σε λογαριασμό Τραπέζης στο όνομα της Κ.Α.Ε. και θα λάβουν αντίστοιχες μετοχές, με έλεγχο της διαδικασίας από δημόσιες αρχές, β) έστω και με μία μετοχή, θα μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ. και να ζητούν πληροφορίες για την πορεία της Κ.Α.Ε. (αρθρο 39 παρ.   Ν.2190/20), γ) μέτοχος ή ομάδα μετόχων, κάτοχοι του 10% των μετοχών, περίπου, με την απλή αναλογική, θα μπορούν να εκλέγουν ένα μέλος του Δ.Σ.  δ) θα μπορούν να ψηφίζουν από την εκτός Αττικής πόλη τους ή από το εξωτερικό  και ε) γενικά θα συμμετέχουν άμεσα στη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της Κ.Α.Ε.
Στην πρότασή μας αυτή χωρούν, όχι μόνο όσοι διαθέτουν σημαντικά ποσά, αλλά και αυτοί που διαθέτουν μικρότερα ποσά. Π.χ. αν διαθέσουν 30 ευρώ, που θα κατατεθούν τα μισά τώρα και τα υπόλοιπα σε ένα χρόνο, θα λάβουν 99 μετοχές της Κ.Α.Ε. που θα τους παρέχουν, άμεσα, τα πιο πάνω δικαιώματα. Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιώματα της Ερασιτεχνικής δεν θίγονται και θα εξακολουθεί να κατέχει, πάντοτε, το 10% των μετοχών και μάλιστα προνομιούχες, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο.
Η πρότασή μας είναι σαφής και ρεαλιστική. ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ  στο ισχυρότατο και μέγιστο όπλο αυτής της ομάδας που είναι ο κόσμος της που κατοικεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα πέρατα της γής. Μόνο ο κόσμος της μπορεί να  ξανακάνει την Α.Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ και κανένας άλλος.
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πλάνου μας θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη τύπου, εντός των αμέσως προσεχών ημερών, αφού ολοκληρωθούν τεχνικής φύσεως διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την διευκόλυνση των φιλάθλων μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Καλό θα ήταν πάντως να δημοσιοποιηθεί και κανένας ισολογισμός (o τελευταίος είναι του 2007..) για να βλέπαμε πόσα είναι πραγματικά τα χρέη ..

(τα στοιχεία από το 1924.gr)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAE ΑΕΚ
Ισολογισμός 2004 (Αρχείο .pdf 122 Kb).
Ισολογισμός 2005 (Αρχείο .pdf 1153 Kb).
Ισολογισμός 2006 (Αρχείο .pdf 1392 Kb).
Ισολογισμός 2007 (Αρχείο .pdf 280 Kb).

24.3.12

ΠΡΙΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ ΑΕΡΑ.. ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ.. (+βιντεο)

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 1982, ήταν η τελευταία φορά που η ομάδα μπάσκετ αγωνίστηκε στην Κατερίνη με αντίπαλο τον Πιερικό που είχε ανέβει στην Α' Εθνική τότε ...
Νικήσαμε με 59-81 .
Είχαμε παίξει με : Γκούμας 19, Αποστολίδης 4, Αγιασωτέλης 4, Κάλλας 11, Γκέκος 29, Παπάζογλου 15, Φώτσης 4, Τσούνης .

Μετά από τριάντα χρόνια ξαναπαίξαμε και καταφέραμε -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να σκοράρουμε μόλις και μετά βίας 47 ποντους και να χάσουμε από τον ΠιερικόΑρχέλαο που μας έβαλε 61 ... Η εικόνα της ομάδας μας στην Κατερίνη ήταν τουλάχιστον τραγική και γέμισε πίκρα τους περίπου 100 οπαδούς μας που βρέθηκαν μεμονωμένα (αφού η αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη παρουσία) στο κλειστό της πρωτεύουσας της Πιερίας ..

Με την ήττα αυτή χάσαμε πολύτιμο έδαφος στο κυνήγι της τρίτης θέσης . Ναι μεν παραμένουμε σε αυτήν ισόβαθμοι με τον Αρκαδικό που έχασε στην Ελευσίνα και με τους Ίκαρους που χάσανε εντός από την Κηφισιά που μας έπιασε και αυτή στο 14-10 . Και δυστυχώς δεν πείθουμε ότι μπορούμε να πάρουμε άλλο διπλό εκτός Λιοσίων κόντρα σε ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους. Οι διαφορές μεταξύ αυτής της τετράδας είναι συγκεκριμένες και δείχνουν σε πρώτη ανάγνωση σε ισορροπία.. ο Αρκαδικός με την Κηφισιά έχουν 11 νίκες εντός αλλά μόλις 3 εκτός, εμείς 10 και 4 και οι Ίκαροι 9 και 5 . Αν δούμε όμως το goal average φαίνονται άλλα πράγματα : +162 για την Κηφισιά, +131 για τον Αρκαδικό, μόλις +60 για μας και +57 για τους Ίκαρους ..
Αγωνιστικά τώρα, όταν έχεις μόλις και μετά βίας 8/27 δίποντα και συνολικά 13/49 σουτ δεν μπορείς να έχεις τύχη σε ένα παιχνίδι . Αλλά όταν πχ ο Φώτης Βασιλόπουλος έχει 0/12 σουτ (0/4 3π, 0/8 2π) και την ίδια ώρα ο βασικός μας σέντερ έχει μόλις και μετά βίας σουτάρει μια και μοναδική φορά στα 21' που χρησιμοποιήθηκε ενώ έκανε σε αυτά μόνο ένα φάουλ, κάτι λάθος γίνεται και στην οργάνωση και από τον πάγκο .. Με τις απανωτές αλλαγές προπονητών, λογικό βέβαια είναι να έχει αποσυντονιστεί η ομάδα, αλλά ακόμα κι έτσι η εικόνα ήταν τουλάχιστον αποκαρδιωτική ..
Ο Παπαδόπουλος (5ος προπονητής μας φέτος και με την παραμονή του να είναι μάλλον μετέωρη αν επαναλάβουμε την ερχόμενη εβδομάδα στο Λαγκαδά τέτοια εμφάνιση) χρησιμοποίησε κάμποσο και τους Κοκκινόπουλο, Φωτιτζόγλου σε μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η εικόνα μας αλλά χωρίς αποτέλεσμα... οι προσπάθειες των Σκλάβου (10π-9ρ) και Μάντζαρη (15π με 4/10 3π) που διασώθηκαν από το κιτρινόμαυρο ναυάγιο δεν αρκούσαν..

Φωτορεπορτάζ από το ματς υπάρχει εδώ :
http://kolindrinamaslatia.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.html

Βίντεο από το παιχνίδι (είναι 8 συνολικά) :

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΣΤΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Το δεύτερο τους αγώνα στην ιστορία τους (το πρώτο ματς ήταν το καλοκαίρι προς τιμήν του Γιώργου Αμερικάνου) έδωσε την Τετάρτη στη Λεόντειο η ομάδα παλαιμάχων της Α.Ε.Κ., συμμετέχοντας στο 1ο Πρωτάθλημα Βετεράνων που διοργανώνει ο ΣΠΑΚΕ (Σύλλογος Παλαιμάχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας) . Να θυμήσω πως στη διοίκηση του ΣΠΑΚΕ είναι οι παλαίμαχοι μας παίκτες & πολυπρωταθλητές, Νίκος Μπαμπανικολός (Α' Αντιπρόεδρος) και Πέτρος Πετράκης (Β' Αντιπρόεδρος).

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος (από το official facebook group)

Με το 8 ο Βαγγέλης Βουτσελάς, με το 17 ο Γιώργος Αγιασωτέλης, στο βάθος με το 11 ο Παναγιώτης Αριδάς .
Το δίδυμο των ψηλών "Μοϊκανών"
Με το 12 ο Νάσος Γαλακτερός
Ο Άγγελος Κορωνιός (18) με φανέλα που γράφει πίσω Τζόλος :-)


Δείτε βίντεο από το παιχνίδιΔείτε περισσότερες φωτό στο facebook
(οι φωτό & βίντεο είναι από τον χρήστη Α.Ε.Κ. καλαθοσφαίριση που κάνει εξαιρετική δουλειά σε αρχειακό υλικό και όχι μόνο)

17.3.12

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΟΦΗ (+βιντεο αγώνα)


Μετά από τη γκέλα στο Μετς με το μισοπεσμένο Παγκράτι των επτά παικτών που οδήγησε και στην παραίτησή του Καραγιάννη, η ομάδα μας επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 82-71 τον ΟΦΗ στα Λιόσια, μπροστά σε λιγοστούς οπαδούς μας (λόγω και της ώρας αλλά και της διπλής κιτρινόμαυρης παρουσίας στην Πελοπόννησο σήμερα τόσο στον τελικό του handball στην Πάτρα, όσο και στην Τρίπολη το ποδόσφαιρο) στο ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαδόπουλου στον πάγκο μας .

Έτσι τώρα ισοβαθμούμε μαζί με τον Αρκαδικό (που κέρδισε και τον Απόλλωνα) και τους Ίκαρους (που χάσανε στη Δάφνη) στην τρίτη θέση ..Αν θέλουμε να αποκτήσουμε πλεονέκτημα για αυτήν ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω στη συνέχεια αφού υπό προϋποθέσεις και η 3η μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή στο φυσικό μας χώρο, θα πρέπει να μη γκελάρουμε την ερχόμενη βδομάδα στην Κατερίνη κόντρα στον μισοπεσμένο ΠιερικόΑρχέλαο .

Η εξέλιξη του αγώνα ίσως να ήταν διαφορετική αν δε χτυπούσε στο πρώτο πεντάλεπτο ο Τουτζιαράκης σε μια σύγκρουσή του με τον Δέσπο . Ο πρώην παίκτης μας χτύπησε και αποχώρησε ενώ ήδη μας είχε φορτώσει με 7 πόντους.. σχεδόν διπλάσιοι από όσους πέτυχε ο νυν σέντερ μας (4 σε 30'..).

Το κουπί στην επίθεση για άλλο ένα παιχνίδι τράβηξαν ο Φώτης Βασιλόπουλος που πέτυχε 26 πόντους (9/12 2π, 1/2 3π, 5/5 1π) επιστρέφοντας μετά το διάλειμμα του Μετς στις καλές εμφανίσεις και οι ... συνήθεις των τελευταίων αγωνιστικών, Βαγγέλης Σκλάβος (20π και 6-4ρ) & Αντώνης Μάντζαρης (16π, 2ασ, 2κλ) .


Ολος ο αγώνας όπως μεταδόθηκε από το kretaworldbasket

ΑΕΚ - ΟΦΗ 82-71 Α2 Ανδρών Μπάσκετ ΕΟΚ 23 αγ. Ζωφριά 17-3-2012 from S Lirintz on Vimeo.


ο αγώνας μεταδόθηκε (από άλλη γωνία λήψης) και από το aek-live


Video streaming by Ustream
Video streaming by Ustream

12.3.12

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ..


Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος (πέμπτος !!! κατά σειρά - ρεκόρ στην ιστορία μας οι τόσες αλλαγές τεχνικών, χωρίς να αποκλείεται να δούμε και έκτο ή και έβδομο μέχρι το τέλος της χρονιάς) προπονητής της ομάδας μπάσκετ, αφού έπειτα από 33 μέρες και ρεκόρ 3-2 ο Νίκος Καραγιάννης παραιτήθηκε το Σάββατο .


Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν στο προπονητικό team του Παναθηναϊκού, για ένα διάστημα αποτέλεσε βοηθό του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Εθνική, πέρασε από την Κύπρο το καλοκαίρι του 2007, μετά από κάποιο διάστημα πήγε στον Απόλλωνα όπου έμεινε μέχρι το Δεκέμβρη του 2009 . Τον Μάρτη του 2010 ανέλαβε τη ΜΕΝΤ, τον Απρίλη πήγε στο Παγκράτι για να φύγει το καλοκαίρι και να επιστρέψει σε αυτό μέσα στο 2011 .

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος νέος τεχνικός

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε δεκτή την παραίτηση του Νίκου Καραγιάννη και ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδάτο.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία μας τον Βασίλη Γεραγωτέλη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος δήλωσε για την συνεργασία του με την ΑΕΚ: «Σίγουρα είναι τιμή που είμαι στην ΑΕΚ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Αποτελεί σίγουρα πρόκληση να δουλεύεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθούν οι στόχοι της, αυτά που θέλει ο πρόεδρος και ο κόσμος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα όταν θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της χρονιάς, να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται.
Με συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως έχω κάνει σε όλες τις ομάδες που έχω δουλέψει, θα κάνω ό,τι καλύτερο και ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταφέρει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της».


Διαβάστε τι είπε ο Νίκος Καραγιάννης φεύγοντας
"Έφυγα για την κοροϊδία"
o προηγούμενος από αυτόν, Δημήτρης Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου στο basketblog.gr
απάντηση της ΚΑΕ σε όσα είπε ο Καραγιάννης
Μείναμε άφωνοι με Καραγιάννη"

Διαβάστε και τη λίστα με τους προηγούμενους προπονητές μας από το 1986 και μετά
http://vasilissa.blogspot.com/2012/02/blog-post_07.html

10.3.12

ΧΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΟΓΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣ... ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατά πολύ κατώτερη των προσδοκιών και έτσι έπειτα από τρεις νίκες επέστρεψε στις ήττες, αφού κατάφερε να χάσει στο Μετς από το μισοπεσμένο Παγκράτι με 78-67... Έτσι έχει χάσει και τις όποιες θεωρητικές ελπίδες είχε για να μπει στην πρώτη δυάδα, αφού οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος, είμαστε τέσσερις νίκες πίσω από τον δεύτερο Απόλλωνα (και πέντε από την πρώτη Ελευσίνα).. Παράλληλα μας ξαναπέρασαν οι Ίκαροι, ενώ μας έπιασε στην 4η θέση ο Αρκαδικός που υπερτερεί και στα μεταξύ μας αποτελέσματα... Πλέον οι ελπίδες για 1η-2η θέση είναι μόνο μαθηματικές, και το επίπεδο δυσκολίας για την κατάκτηση της 3ης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ .. Ειδικά αφού το κλίμα της ομάδας έξω από το παρκέ μόνο ιδανικό δεν είναι..


 Άνθρωπος κλειδί στην ήττα μας από το Παγκράτι ήταν ο Δημήτρης Λιόγας.. Ο προπονητής δηλαδή που ήταν στον πάγκο μας όταν πετύχαμε το 8-0 σερί που μας έφερε έστω και προσωρινά σε θέσεις ανόδου, και που αποτέλεσε παρελθόν όταν στράβωσε η υπόθεση με το χορηγό και η διοίκηση αποφάσισε να τον απομακρύνει ...Στον πρώτο γύρο στα Λιόσια, το Παγκράτι που είχε ακόμα τους δυο Bracey, έχασε με εικοσάρα από την ομάδα μας που είχε στον πάγκο της τον Λιόγα. Τώρα με σαφέστατα χειρότερο υλικό (αφού οι Bracey αποτελούν παρελθόν, και οι αντίπαλοι μας κατέβηκαν στο Μετς μόνο με οκτώ παίκτες - με μόνο τους επτά να πατάνε παρκέ...) κατάφερε να μας κερδίσει... Προφανώς και ήξερε καλύτερα από τον Καραγιάννη το ρόστερ μας και είχε πλάνα για να εξουδετερώσει τα επιθετικά μας όπλα και το κατάφερε...

Αξίζει να σημειώσουμε πως ενώ στον πρώτο γύρο ο Φώτης Βασιλόπουλος είχε 18π,  ο Δημήτρης Δέσπος είχε 19 και ο Νίκος Κούρτης 20 ενώ από τους αντιπάλους μας ο Σιγκούνας 1 και ο Βεσκούκης 5.. Τώρα ο Βασιλόπουλος έμεινε στους 8π, ο Δέσπος στους 7π και ο Κούρτης στους 5π ενώ ο Σιγκούνας μας φόρτωσε με 24 (8/9 2π) και ο Βεσκούκης με 17...


Πάλι καλά που ήταν στα γνωστά τους επίπεδα οι Σκλάβος (19π-9ρ) και Μάντζαρης (11π με 3/4 3π), γιατί μπορεί να είχαμε καταφέρει ακόμα και να διασυρθούμε..

Και σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα, μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Καραγιάννης υπέβαλλε την παραίτησή του.. έπειτα από μόλις 33 μέρες στο τιμόνι της Βασίλισσας.. Πάμε δηλαδή για τον ... πέμπτο προπονητή μέσα στη χρονιά !!!

8.3.12

ΚΑΤΕΠΕΣΕ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

Σε σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αποφασίστηκε η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της ΚΑΕ στο πρωτάθλημα λόγω οφειλών σε παλιότερους πιστωτές ..

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ από basketblog

Κατέπεσε η εγγυητική!
Tου Γιώργου Νικολάου 
08/03/2012 (17:33)

H άνιση μάχη με τους… πιστωτές χάθηκε για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο και παρά την φιλότιμη προσπάθεια, που κατέβαλε ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Νίκος Γεωργαντζόγλου, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατέπεσε η εγγυητική επιστολή και η "Βασίλισσα" κινδυνεύει με αποβολή από το Πρωτάθλημα.

Είχαμε γράψει και νωρίτερα, ότι οι "κιτρινόμαυροι" ξαφνιάστηκαν από την "στρατιά δικηγόρων" που έσπευσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να εκπροσωπήσει πρώην εργαζόμενους της ΑΕΚ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποχώρησε από τα γραφεία το  μέλος της διοίκησης, Βασίλης Καπετανόπουλος, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία. Και επειδή στη ζωή, πάνω απ’ όλα είναι ο άνθρωπος ευχόμαστε στον έγκριτο νομικό ταχεία ανάρρωση.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν πριν από λίγο οι "Ενωσίτες" υπεύθυνοι οι πιστωτές, που δεν έκαναν πίσω ήταν οι Νίκος Παπανικολάου, Ανδρόνικος Γκιζόγιαννης, Σταύρος Τουτζιαράκης, Γιάννης Κακιούζης, Γιάννης Αθανασούλας, Κώστας Σταμάτης, Δημήτρης Πρίφτης.
Πάντως η εγγυητική είναι αξίας 20,000 ευρώ - συνεπώς η ΚΑΕ έχει περίπου 10 μέρες για να την καλύψει . Και λογικά ακόμα και αν ζητήσουν ξανά παλιοί πιστωτές την εκ νέου κατάπτωσή της, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση μάλλον θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ..

4.3.12

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΤην τρίτη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε η Βασίλισσα κόντρα στον Πανερυθραϊκό στα Λιόσια με 88-71 και έπιασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας τους Ίκαρους (με την ομάδα μας να υπερτερεί στην ισοβαθμία) και αφήνοντας ένα σκαλί πίσω τον Αρκαδικό που έχασαν σε Λαύριο και Κηφισιά αντίστοιχα. Πιο πάνω πάντως είναι πια εξαιρετικά δύσκολο να κοιτάξει, αφού Ελευσίνα και Απόλλωνας πέρασαν και από Λευκάδα-Αμύντα και παραμένουν τέσσερις και τρεις βαθμούς μπροστά (και μας έχουν κερδίσει και μέσα-έξω). Πάντως αρχίζουμε να αποκτάμε κάποια διαφορά ασφαλείας από τους συλλόγους που παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία . Έτσι ξεπεράσαμε ανώδυνα την απουσία του (αρχηγού και πρώτου σκόρερ μας) Φώτη Βασιλόπουλου -που μια που του έχει κρατηθεί το δελτίο στο ματς με το Πέραμα και ακόμα δεν έχει απολογηθεί δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής .

Θα πρέπει να φτάσουμε χωρίς απώλειες μέχρι το ματς του Λαυρίου αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες διασφάλισης της τρίτης -υπό προϋποθέσεις- προνομιούχου θέσης.. Έχουμε με τη σειρά το Παγκράτι στο Μετς, τον ΟΦΗ στα Λιόσια, ταξίδια σε Κατερίνη και Λαγκαδά και μετά να υποδεχτούμε την ΑΕΚ Άργους . Μπορεί να είναι δύσκολο αλλά είναι αναγκαία συνθήκη για να αποφύγουμε τα μπλεξίματα ..
Σημαντική συμβολή στο να περάσει ανώδυνα η απουσία του Βασιλόπουλου είχε σαφέστατα ο Αντώνης Μάντζαρης, που παίζοντας και με νάρθηκα στο δάκτυλο έκανε ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα μας στην καλύτερή του φετινή εμφάνιση σκοράροντας 21 πόντους (με 8/10 δίποντα) και προσθέτοντας 2 ασιστ, 3 κλεψίματα και 4 ρημπάουντ .
ενώ πολύ αποτελεσματικός από την περιφέρεια ήταν ο Βαγγέλης Τζόλος με 3/4 τρίποντα στα 15' που αγωνίστηκε (καθώς έκανε και 5 φάουλ) .
MVP μας για δεύτερο συνεχόμενο ματς στα Λιόσια ήταν ο Βαγγέλης Σκλάβος που τέλειωσε το ματς με 25 πόντους, 13 ρημπάουντ και 3 ασιστ .