28.3.12

ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ ΤΗΣ ΚΑΕ


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε στη ΓΣ των μετόχων της ΚΑΕ (δηλαδή της πλευράς Φιλίππου που έχει το 90% και της Ερασιτεχνικής που έχει το 10%) σε μια προσπάθεια απεμπλοκής της ομάδας από τις διαθέσεις του μεγαλομετόχου που με την αδράνειά του και τις μη πληρωμές του επί δεκαπενταετία συνέβαλλε τα μέγιστα στη σημερινή της κατάντια .

Δελτίο Τύπου 28/03/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Κ. Κ.Α.Ε., προς ενημέρωση των φιλάθλων μας, ανακοινώνει τα εξής:
Συνήλθε χθες (27/3/2012), στα γραφεία της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ., έκτακτη καταστατική Γ.Σ. των μετόχων της Κ.Α.Ε. για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σε πρόταση του Δ.Σ. για  τη διάσωση και εξυγίανση της εταιρείας. Στη Γ.Σ. παρέστει το σύνολο των μετόχων της εταιρείας και συγκεκριμένα ο κ. Ι. Φιλίππου, κάτοχος του 90% των μετοχών, εκπροσωπούμενος από τον Σ. Λαμπρόπουλο και το Α.Σ. Α.ΕΚ. (Ερασιτεχνική) κάτοχος του 10% των μετοχών, εκπροσωπούμενη από τους Κ. Παπαδημητρίου και Β. Τόγελο.
Κατά τη Γ.Σ. αυτή αποφασίσθηκαν , ομόφωνα, τα ακόλουθα:
1ο Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την απόσβεση ζημιών. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να γίνει πρώτα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για να διαγραφούν οι εμφανιζόμενες στον ισολογισμό ζημίες με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,14, που είναι σήμερα, στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή στο ποσό των 0,30 του ευρώ.
Ειδικότερα, το μετοχικό της κεφάλαιο της Κ.Α.Ε. ανέρχεται σήμερα (τελευταίος ισολογισμός της 30/6/2007), σε 3.004.980,00 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 957.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,14 ευρώ εκάστης, από τις οποίες το 10% κατέχει η Ερασιτεχνική και το 90%  ο κ. Ι. Φιλίππου.
Με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,14 ευρώ σε 0,30 του ευρώ που αποφασίσθηκε, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί, από το ποσό των 3.004.980 ευρώ  στο ποσό των 287.100 ευρώ, δηλαδή θα μειωθεί κατά 2.717.880 ευρώ, με την ίδια, σε ποσοστά, συμμετοχή των νυν μετόχων. Το ποσό αυτό της μειώσεως θα συμψηφισθεί με το σχετικό λογαριασμό ζημίες εις νέον και θα τις μειώσει ισόποσα.
2οΑύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.000.000 ευρώ
Θα γίνει, ταυτόχρονα με την μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.000.000 ευρώ, με παραίτηση των παλαιών μετόχων  του δικαιώματος προτιμήσεως και δημόσια προσφορά (ευρεία διασπορά) των νέων μετοχών της αυξήσεως με τιμή 0,33 (για να καλυφθεί το 10% της Ερασιτεχνικής) που θα διατεθούν στους φίλους και φιλάθλους της Α.Ε.Κ.
Για την αύξηση του Μ.Κ. κατά 2.000.000 ευρώ θα εκδοθούν 6.666.666 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ από τις οποίες το 10% δηλ. 666.666 μετοχές θα περιέλθουν στην Ερασιτεχνική, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει και οι υπόλοιπες 6.000.000 σε νέους αλλά και σε νύν μετόχους, αν το επιθυμούν.
Η κάλυψη της αυξήσεως του Μ.Κ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από σήμερα  η δε καταβολή της αυξήσεως μπορεί να γίνει κατά 50% εντός  προθεσμίας 2  μηνών από της λήψεως της παρούσης αποφάσεως και το υπόλοιπο εντός έτους . Η διαδικασία της αυξήσεως θα γίνει μέσω αναδόχου, Τραπέζης ή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τον νόμο και το ποσό της αυξήσεως  θα αποδοθεί στην Κ.Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της, οπότε και θα παραδοθούν στους καταθέτες οι αντίστοιχες μετοχές, κατόπιν προηγουμένου ελέγχου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
3ο Τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε α) να καθιερωθεί η εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της εταιρείας, και β) να καθιερωθεί η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση και η ψήφος εξ αποστάσεως στην εκλογή των οργάνων της εταιρείας
Με τις τροποποιήσεις αυτές του καταστατικού θα διασφαλισθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια της διαχειρίσεως της εταιρείας, με την εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της, δηλ. θα υπάρχει και αντιπολίτευση στο Δ.Σ. για να γίνεται έλεγχος των αποφάσεών του, και θα εφαρμοσθεί η ψήφος εξ αποστάσεως, για να μετέχουν και φίλαθλοι εκτός Αττικής και εξωτερικού στη λήψη αποφάσεων και στην εκλογή του Δ.Σ.
4ο Εξουσιοδότηση του προσωρινού Δ.Σ., όπως διαπραγματευτεί με τους πιστωτές, στο πλαίσιο του πλάνου εξυγίανσης, τη συμβατική, ποσοτική και χρονική, αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρείας για να καταστεί αυτό βιώσιμο.
Με τον τρόπο εξυγιάνσεως που αποφασίσθηκε, όσοι φίλαθλοι  της Α.Ε.Κ. εισφέρουν χρήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: α)  τα χρήματά που θα εισφέρουν θα τα καταθέσουν σε λογαριασμό Τραπέζης στο όνομα της Κ.Α.Ε. και θα λάβουν αντίστοιχες μετοχές, με έλεγχο της διαδικασίας από δημόσιες αρχές, β) έστω και με μία μετοχή, θα μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ. και να ζητούν πληροφορίες για την πορεία της Κ.Α.Ε. (αρθρο 39 παρ.   Ν.2190/20), γ) μέτοχος ή ομάδα μετόχων, κάτοχοι του 10% των μετοχών, περίπου, με την απλή αναλογική, θα μπορούν να εκλέγουν ένα μέλος του Δ.Σ.  δ) θα μπορούν να ψηφίζουν από την εκτός Αττικής πόλη τους ή από το εξωτερικό  και ε) γενικά θα συμμετέχουν άμεσα στη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της Κ.Α.Ε.
Στην πρότασή μας αυτή χωρούν, όχι μόνο όσοι διαθέτουν σημαντικά ποσά, αλλά και αυτοί που διαθέτουν μικρότερα ποσά. Π.χ. αν διαθέσουν 30 ευρώ, που θα κατατεθούν τα μισά τώρα και τα υπόλοιπα σε ένα χρόνο, θα λάβουν 99 μετοχές της Κ.Α.Ε. που θα τους παρέχουν, άμεσα, τα πιο πάνω δικαιώματα. Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιώματα της Ερασιτεχνικής δεν θίγονται και θα εξακολουθεί να κατέχει, πάντοτε, το 10% των μετοχών και μάλιστα προνομιούχες, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο.
Η πρότασή μας είναι σαφής και ρεαλιστική. ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ  στο ισχυρότατο και μέγιστο όπλο αυτής της ομάδας που είναι ο κόσμος της που κατοικεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα πέρατα της γής. Μόνο ο κόσμος της μπορεί να  ξανακάνει την Α.Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ και κανένας άλλος.
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πλάνου μας θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη τύπου, εντός των αμέσως προσεχών ημερών, αφού ολοκληρωθούν τεχνικής φύσεως διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την διευκόλυνση των φιλάθλων μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Καλό θα ήταν πάντως να δημοσιοποιηθεί και κανένας ισολογισμός (o τελευταίος είναι του 2007..) για να βλέπαμε πόσα είναι πραγματικά τα χρέη ..

(τα στοιχεία από το 1924.gr)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAE ΑΕΚ
Ισολογισμός 2004 (Αρχείο .pdf 122 Kb).
Ισολογισμός 2005 (Αρχείο .pdf 1153 Kb).
Ισολογισμός 2006 (Αρχείο .pdf 1392 Kb).
Ισολογισμός 2007 (Αρχείο .pdf 280 Kb).

Δεν υπάρχουν σχόλια: